P R O J E C T E N

 

Hieronder een greep uit mijn projecten. Bestaande uit beplantingsplannen, openbare ruimte en terreininrichtingsplannen, kleine tuinen, middel grote tot grote tuinen, landschappelijke opgaven en inpassingsplannen en meubels/object-ontwerpen. 

 


S E M I - O P E N B A R E   R U I M T E   E N 

T E R R E I N I N R I C H T I N G S P L A N N E N 

biodiversiteit, ecologie, duurzaamheid, terp, natuurvriendelijke oever

K L E I N E   T U I N E N

Heeg, tuinontwerp, watersport


M I D D E L G R O T E   E N   G R O T E   T U I N E N
B E P L A N T I N G S P L A N N E N L A N D S C H A P P E L I J K E   I N P A S S I N G S P L A N N E N 

E N   V I S I E S 


M E U B E L S  E N  O B J E C T E N